REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO LEKARZY STOMATOLOGÓW

PROWADZONEGO PRZEZ

Iwona Tomaszewska Tomaszewska Stomatologia

Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE PRZY ALEI SŁOWACKIEGO 58/4

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy przez Iwona Tomaszewska Tomaszewska Stomatologia z siedzibą w Krakowie przy alei Słowackiego 58/4, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG pod numerem REGON 121406754, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Regulamin zawiera:
  1. sposób organizacji i tryby kształcenia,
  2. cel kształcenia,
  3. zasady i tryb naboru uczestników,
  4. prawa i obowiązki uczestniczących w kształceniu,
  5. uprawnienia i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu,
  6. wysokość opłat za udział w kształceniu,
  7. postanowienia końcowe.

II. Sposób i tryb kształcenia

 1. Kształcenie podyplomowe lekarzy stomatologów organizowane przez Organizatora odbywa się w formie jednodniowych lub dwudniowych kursów medycznych.
 2. Organizator będzie wynajmował odpowiednie miejsce potrzebne do przeprowadzania szkolenia lub szkolenie będzie prowadzone w siedzibie organizatora. Miejsce to zawsze będzie posiadało specjalnie w tym celu wydzieloną salę wykładowa, wyposażoną w nowoczesny sprzęt medialny oraz pomoce dydaktyczne (przygotowane stanowiska warsztatowe). Sala będzie posiadała dobre wyposażenie socjalne i sanitarne.
 3. Kursy będą organizowane na terenie Krakowa.
 4. Kursy mają charakter prezentacji teoretycznych (część wykładowa) oraz zajęć warsztatowych (część praktyczna).
 5. Zajęcia warsztatowe będą przeprowadzane przez wykładowców. Dla każdego kursanta przygotowane będzie stanowisko warsztatowe, które wyposażone będzie w niezbędne materiały, urządzenia i sprzęt stomatologiczny, potrzebny do danego tematu warsztatu.
 6. Zajęcia będą prowadzone przeważnie wyłącznie z użyciem fantomów.
 7. Zajęcia przeważnie będą prowadzone bez kontaktu lekarza z pacjentem. Chyba, że kurs będzie odbywał się w gabinecie stomatologicznym posiadającym wszystkie niezbędne zezwolenia. Wtedy Organizator rezerwuje sobie możliwość przeprowadzenia kursów praktycznych na pacjentach.
 8. Czas trwania kursu zależy od tematu i formy prowadzonych zajęć. W ciągu jednego dnia nie powinien on jednak przekraczać 9 godzin oraz nie będzie krótszy niż 3 godziny.
 9. Kursy organizowane przez Organizatora przeznaczone są wyłącznie dla lekarzy stomatologów oraz profesjonalnych asystentek/asystentów i higienistek/higienistów stomatologicznych.

III. Cel kształcenia

 1. Celem organizowanych przez Organizatora kursów medycznych jest uaktualnienie wiedzy kursantów wyniesionej z Uczelni Medycznych.
 2. Podczas kursów Organizator zobowiązuje się do zachowania szczególnej staranności w doborze źródeł i materiałów dydaktycznych.
 3. Kursy medyczne organizowane przez Organizatora będą prowadzone wyłącznie przez wysokiej klasy specjalistów – wieloletnich praktyków oraz wykładowców akademickich.
 4. Celem kształcenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności szczególnie młodych lekarzy dentystów jak również przedstawienie ogółowi lekarzy nowych procedur, trendów i standardów obowiązujących we współczesnej stomatologii światowej.
 5. Organizator zobowiązuje się do zachowania pełnej bezstronności i niezależności kształcenia. Przekazywane treści są obiektywną wiedzą, nie związaną w żaden bezpośredni sposób z działalnością handlową Organizatora. Gwarancją takiego stanu rzeczy są niezależni wykładowcy, którzy przekazują swoją obiektywną wiedzę.
 6. Tematyka kursów nie jest determinowana w żadnym stopniu przez działalność handlową Organizatora lecz wynika z potrzeb zgłaszanych przez środowisko lekarzy stomatologów.

IV. Zasady i tryb naboru uczestników

 1. Warunkiem uczestnictwa w organizowanych przez Organizatora kursach jest spełnienie przez osobę zainteresowaną warunku opisanego w punkcie II.6 bez ograniczeń specjalizacyjnych, rejestracja w bazie danych prowadzonej przez Organizatora oraz wpłata opłaty za kurs na konto Organizatora podane w formularzu zgłoszenia udziału w kursie.
 2. Liczba uczestników kursu jest ograniczona w zależności od prowadzonego kursów medycznych. O udziale w kursie decyduje kolejność wpłat wnoszonych na konto Organizatora.
 3. Rejestracji dokonuje się poprzez zgłoszenie telefoniczne pod numerem telefonu +48 666 666 987, za pośrednictwem facebboka lub drogą mailową na adres recepcja@stomatologiatomaszewska.com.
 4. Po zakończonym kursie uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu oraz fakturę, o ile faktura nie została wystawiona wcześniej przed datą szkolenia na podstawie danych przekazanych przez uczestnika.
 5. W przypadku dużego zainteresowania przekraczającego warunki organizacyjne, otwierana jest lista rezerwowa (obowiązuje kolejność zgłoszeń i wpłat). Kolejne osoby z listy rezerwowej o zwolnionym miejscu na liście głównej są niezwłocznie informowane przez Organizatora.

V. Uprawnienia i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu

 1. Kurs podlega akceptacji Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
 2. Przewodniczący Komitetu Naukowego jest zobowiązany odpowiednio wcześniej przedłożyć organizatorowi do upublicznienia program kursu, który będzie realizowany w wyznaczonych wspólnie z Organizatorem ramach czasowych, terminie i lokalizacji.
 3. Przewodniczący Komitetu Naukowego jest zobowiązany do dotrzymania warunków ustaleń szczegółowych z Organizatorem, a pośrednio z uczestnikami.
 4. Przewodniczący Komitetu Naukowego jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, ażeby szkolenie oparte było na aktualnych osiągnięciach i postępach medycyny, w tym stomatologii oraz własnych doświadczeń klinicznych, w poszanowaniu zasad EBM, a także praw autorskich do przedstawionych materiałów.
 5. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w punkcie IV.1, za udział w kursie uczestnik otrzymuje określoną ilość punktów edukacyjnych przypisanych do danego szkolenia. Według naczelnej zasady, że 60 minut treści wykładowej kursu to 1 punkt edukacyjny.
 6. Uczestnicy kursu otrzymają po jego ukończeniu pisemne zaświadczenie o uczestnictwie w nim i otrzymanych punktach edukacyjnych.
 7. Na zaświadczeniu zostaną zawarte następujące informacje:
  1. imię i nazwisko uczestnika z tytułem naukowym/zawodowym,
  2. tytuł szkolenia,
  3. data i miejsce szkolenia,
  4. imię i nazwisko Przewodniczącego Komitetu Naukowego z tytułem, zawodowym/naukowym,
  5. podpis Przewodniczącego Komitetu Naukowego,
  6. nazwę organizatora,
  7. podpis organizatora,
  8. informacje o akredytacji organizatora i szkolenia.
 8. Każdy uczestnik kursu jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ramach kursu. W przypadku nieobecności uczestnik nie otrzyma zaświadczenia o uczestnictwie w kursie i otrzymanych punktach edukacyjnych.
 9. Wiedza nabyta w trakcie kursu będzie weryfikowana przez wykładowcę w części warsztatowej, podczas przeprowadzanych zajęć praktycznych.

VI. Wysokość opłat za udział w kształceniu

 1. Udział w programie edukacyjnym jest płatny. Opłata za kurs będzie wyszczególniona na każdym zgłoszeniu i może się różnić w zależności od rodzaju kursu, tematyki i długości trwania.
 2. Opłaty za udział w szkoleniu opracowywane są przez organizatora na podstawie kalkulacji kosztów przygotowania i przeprowadzenia szkolenia. Opłata standardowo obejmuje koszty organizacyjno-dydaktyczne i koszt posiłków.
 3. Przed rozpoczęciem kursu uczestnik ma możliwość zrezygnowania z udziału w nim. Oświadczenie o rezygnacji uczestnik może zgłaszać w formie pisemnej (drogą mailową, listem lub faxem). Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpłynięcia do Organizatora – firmy Iwona Tomaszewska Tomaszewska Stomatologia
 4. Koszty rezygnacji z uczestnictwa wynoszą:
  1. Do 14 dni włącznie przed rozpoczęciem kursu zwracane jest 100% opłaty za kurs
  2. Od 13 dnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu do 8 dnia zwracane jest 50% opłaty za kurs
  3. Od 7 dnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu nie zwracana jest opłata za szkolenie
 5. Organizator ma prawo do odstąpienia od przeprowadzania kursu przez złożenie uczestnikowi stosownego oświadczenia i poinformowanie uczestników o odstąpieniu od organizacji kursu medycznego w formie rozmowy telefonicznej lub drogą mailową, jeżeli:
  1. wymagana liczba uczestników nie została osiągnięta,
  2. nastąpiło zdarzenie noszące cechy siły wyższej.
 6. W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia kursu firma Iwona Tomaszewska Tomaszewska Stomatologia zobowiązuje się dokonać zwrotu wszelkich wpłaconych kwot bez potrącania jakichkolwiek opłat manipulacyjnych.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora (al. Słowackiego 58/4, 30-004 Kraków).
 2. Przez rejestrację w bazie danych Organizatora uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Iwona Tomaszewska Tomaszewska Stomatologia, al. Słowackiego 58/4, 30-004 Kraków, w zakresie niezbędnym do organizacji kursu. Uczestnikom kursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 3. W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia podpisania przez Organizatora.