Iwona Tomaszewska

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie w 2008 roku uzyskała tytuł lekarza dentysty. W 2015 roku po obronie z wyróżnieniem pracy doktorskiej na temat „Analizy topografii podniebienia twardego w populacji polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kanału i otworu podniebiennego większego” uzyskała stopień doktora nauk medycznych w dyscyplinie stomatologia.

Przedstawicielka nowoczesnej i innowacyjnej myśli stomatologicznej. Wykonywane procedury realizuje z zachowaniem światowych standardów terapeutycznych oraz w oparciu o skuteczną i aktualną technologię medyczną.
Uczestniczka ponad 100 kursów dokształcających dotyczących m. in. endodoncji, protetyki stomatologicznej, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej, implantologii i periodontologii. W 2014 roku odbyła 6-miesięczny staż doskonalący w Dublin Dental University Hospital (Dublin, Irlandia) z zakresu endodoncji i protetyki stomatologicznej.

Praktykę zawodową umiejętnie łączy z aktywną działalnością naukową i dydaktyczną. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych o międzynarodowym zasięgu – m. in. w tak prestiżowych czasopismach jak Journal of Dentistry, Head & Neck, Quality of Life Research i Journal of Anatomy. Jest również współautorką rozdziału dotyczącego stomatologii w ogólnopolskich zaleceniach dla wydziałów lekarskich na temat różnych obszarów nauczania.

Prezentowała liczne doniesienia naukowe zarówno na polskich jak i zagranicznych konferencjach naukowych (m. in. w Belgii, Chorwacji, Hiszpanii i USA). Jest również recenzentką w międzynarodowych czasopismach o tematyce medycznej m. in. British Journal of Cancer, PLOS ONE, BMC Health Services Research, Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism – gdzie ocenia artykuły o tematyce stomatologicznej.